6. Záväzky strán

6.1

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • Dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene.
 • Zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia.
 • V prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup.
 • Zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou.
 • Všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov.
 • Neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám, ani na ich komerčné využitie.

6.2

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

 • Poškodenie zásielky zavinené doručovateľskou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

6.3

Zákazník sa zaväzuje:

 • Objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa.
 • Vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia.
 • V objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Návrat späť

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili funkčnosť týchto webových stránok. Viac informácií